Proposta interdisciplinària de ciències naturals, tecnologia, català i matemàtiques destinada als alumnes de ........d'ESO
Elaborada per ........... i .........

external image Limpieza%20del%20acuario.jpg


PREGUNTA/CONTEXT


Acabam de comprar una casa, a la sala d'estar ens hem trobat un espai dins la paret de forma ortoèdrica. Les mides de l'esmentat espai són 90x40x40cm.
Com que sóm uns enamorats dels aqüaris hem pensat construir-ne un dins l'espai que tenim disponible però ens trobam amb una sèrie de dificultats que haurem d'anar superant:
 1. Quin tipus de vidre hem d'encarregar a la vidriera si tenim un pressupost limitat?
 2. De quin gruix hem d'encarregar els vidres?
 3. Quin serà el cost del material si hem d'afegir al cost total del vidre un 20% de mà d'obra?
 4. Hi volem posar aigua salada, quina quantitat de sal marina hi hem d'afegir?
 5. Podem triar entre tres tipus de peixos, el peix A necessita poden nedar en línia recta un mínim de 2m, el peix B necessita únicament 1m per nedar però no pot amb un angle superior a 35º. El peix C necessita únicament 90cm en línia recta per nedar però necessita un angle inferior a 42º per fer-ho. Quin dels tres peixos hem d'elegir?

TASCA

Per realitzar aquesta tasca vos heu de distribuir en grups de quatre persones, els resultats s'han de presentar com un informe en pps.
Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)


CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1
Conèixer i manejar el paràmetre de la concentració, realitzant càlculs senzills.
Coneixement i interacció amb el món físic
 • Posar en pràctica els processos propis de la indagació científica
2
Conèixer i aplicar el concepte de densitat.
Coneixement i interacció amb el món físic
 • Posar en pràctica els processos propis de la indagació científica
3
Conèixer els diferents tipus de vidre, així com la seva fabricació.

4
Aplicar el teorema de pitágoras per calcular la diagonal d'un ortoedre

5
Conèixer i diferenciar una figura ortoèdrica
Coneixement i interacció amb el món físic
 • Interactuar amb el món físic
6
Saber calcular un angle a partir de les raons trigonomètiques

7
Preparar una exposició

8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.


PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
 • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

 • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).

 • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.
Característiques dels aqüaris

Densitat aigua marina al 3.8% en massa de concentració és de 1.003kg/L
 • Diferents perspectives. Argumentació.

 • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

 • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

TEMPORALITZACIÓ