Do you like tea?
Why do English people drink tea at 17'00 o'clock?
Why do Spanish people drink coffee instead?

PROPOSTA DIDÀCTICA DESTINADA ALS ALUMNES DE..........D'ESO, ELABORADA PER..............
.

external image resampled_200me.jpg

..................................................................................................................................................

TASK

You have to give a talk to your class about teatime tradition and make tea

A PARTIR D´AQUÍ HO HEU DE POSAR BAIX. ACTIVITATS.
- Find out
- where does tea come from?
-Tea tradition countries in the world ( Geography )
- Different kinds of tea
- Tea/coffee tradition?
-Tea offer at bigstores in Spain and England
- Let's have tea together!
Objectius i continguts

Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)


CRITERIS D'AVALUACIÓ
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1
Identificar i comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de textos orals senzills, sobre assumptes quotidians, de caràcter interpersonal o a través de mitjans audiovisuals.


2
Comunicar-se oralment per participar en converses i en simulacions sobre temes coneguts o treballats prèviament, utilitzar les estratègies comunicatives adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs comprensible i eficaç.

3
Reconèixer la idea general i extreure la informació específica de textos escrits adequats a l’edat, amb el suport d’elements textuals i no textuals, sobre temes variats i relacionats amb algunes matèries del currículum.

4

Redactar textos breus i senzills sobre temes quotidians en diferents suports, utilitzar les estructures, les funcions i el lèxic adequats, així com alguns elements bàsics de cohesió, a partir de models i respectant les regles elementals d’ortografia i de puntuació


7
Usar de forma guiada les tecnologies de la informació i la comunicació per buscar i seleccionar informació, produir missatges a partir de models, establir relacions personals i mostrar interès pel seu ús.


8
Identificar i mostrar interès pels aspectes culturals i geogràfics propis dels països i cultures on es parla la llengua estrangera que es presentin de forma explícita als textos amb què es treballa.


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.
És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.

PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
  • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

  • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).
  • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

  • Diferents perspectives. Argumentació.

  • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

  • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.