PREGUNTA/CONTEXT


En la hora de Tutoria vamos a relacionae el tema La Tolerancia con la vida cotidiana.


PRESENCIAS CON UN FUSIL DE MIRA TELESCOPICA UNA VIOLACION, QUE SE PRODUCE AL OTRO LADO DE UN RIO. NO PUEDES INTERVENIR SINO ES CON TU FUSIL. PLANTEATE LA POSIBILIDAD DE INTERVENIR, DE DISPARAR. RAZONA TU RESPUESTA.

DEBEMOS TOLERAR LA INTOLERANCIA..................................................................................................................................................


ESTA JUSTIFICADO EMPLEAR LA VIOLENCIA PARA ALCANZAR METAS JUSTAS *RELACION MEDIOS FINES


TASCARelata tres situaciones, presentes o pasadas en que te hayas sentido incomprendido, en que no se hayan respetado tus sentimientos.Explícalas en el pequeño grupo situación. Puedes explicar situaciones que le hayan ocurrido a otras personas.
Relata alguna situatión en que no hayas respetado, comprendido sentimientos o razonamientos de amigos tuyos.

Busca el correlato "frustración-agresión.


Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES


Las áreas o materias que tienen relación y pueden colaborar son:
Tutoría, Sociales, Catalan, Castellano, Teatro, Música, Plástica, Educación para la ciudadania y Ética.


Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)


CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.


PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
  • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

  • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).

  • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

  • Diferents perspectives. Argumentació.

  • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

  • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

TEMPORALITZACION.


3 sesiones de tutioria.