Som romàntics?

​Proposta interdisciplinària de literatura castellana i història adreçada als alumnes de ........... d'ESO

Elaborada per..................

Veure aquesta proposta feta per dos professors de Menorca.



PREGUNTA/CONTEXT

  • Quins personatges actuals, reals o de ficció, podries catalogar de romàntics i quins arguments triaries?
external image friedrich.jpg

Context: les revolucions burgeses del XIX i el moviment cultural i literari del romanticisme.


TASCA

Presentar un treball cooperatiu sobre el romanticisme per grups de quatre.

Els passos els heu de posar a ACTIVITATS, MÉS AVALL
Passos a seguir:
1.Què sabem? idees prèvies, elaborant un mapa conceptual de les idees prèvies.
2..Què volem saber?
3. On trobarem la informació.
4. Materials necessaris
5. Com organitzam la feina?
6. Com la presentam?



Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)


CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1
Situar en el temps i en l’espai els períodes i els fets transcendents i processos històrics rellevants que s’estudien en aquest curs i identificar el temps històric en el món, a Europa i a Espanya, aplicant les convencions i els conceptes habituals a l’estudi de la història.

Competència social i ciutadana
Comprovar la realitat social
2
Identificar les causes i les conseqüències dels fets i els processos històrics significatius, establir-ne connexions i reconèixer la causalitat múltiple que comporten els fets socials.

Amb aquest criteri es tracta de comprovar que s’és capaç d’explicar els factors que influeixen en un fet o procés històric significatiu i de reconèixer la naturalesa, jerarquització i interrelació de les causes, així com les seves conseqüències a curt i llarg termini.

Competència social i ciutadana
Comprovar la realitat social
3
Dur a terme treballs individuals i en grup sobre algun focus de tensió política o social al món actual, indagar-ne els antecedents històrics, analitzar-ne les causes i plantejar possibles desenllaços utilitzant fonts d’informació pertinents incloses algunes que ofereixin interpretacions diferents o complementàries d’un mateix fet.

Amb aquest criteri es tracta d’avaluar la capacitat de l’alumnat per abordar, assessorat pel professorat, l’estudi d’una situació del món en què viu, buscar-ne els antecedents i les causes que l’originen i aplicar els seus coneixements per plantejar amb lògica les possibles conseqüències. Es tracta, també, de comprovar la iniciativa per planificar el treball, accedir amb certa autonomia a diverses fonts d’informació, analitzar i organitzar-la i presentar les conclusions de manera clara amb la utilització, si escau, de les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

Competència social i ciutadana
Utilitzar el judici ètic per prendre decisions



4
Exposar, explicar, argumentar, resumir i comentar, en suport paper o digital, usant el registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.
Competència lingüística
Comunicació oral i escrita
mitjans audiovisuals i digitals
5
Distingir els principals períodes de la literatura castellana i relacionar-los amb el context historicosocial, els gèneres literaris i alguns autors i autores significatius. Mostrar coneixement de les relacions entre les obres llegides i comentades, el context en què apareixen i els autors i autores més rellevants de la història de la literatura, realitzant un treball personal d’informació i de síntesi, en suport paper o digital.
Competència lingüística
Tractamment de la informació.
6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.


PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
  • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

  • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).

  • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

  • Diferents perspectives. Argumentació.

  • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

  • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

TEMPORALITZACIÓ