LA CONDICIÓ FÍSICA

Proposta didàctica interdisciplinar d'EDUCACIÓ FÍSICA, CATALÀ I ANGLÈS, adreçada als alumnes de............ d'ESO
Elaborada per: ....................... external image 1200396481_0.jpg

01. Preguntes/Contextualització de l'UD

 • Has practicat activitat física durant l'estiu?
 • Després d'un període vacacional, quina és la teva condició física actual? Com la podries millorar? Com elaboraries un pla de millora?
 • Hi ha gent que és sedentaria, tú que penses? Dóna arguments.
 • Tots entenem el mateix per "condició física"?
 • "We are what we eat.." Do you agree? Why? Why not?
 • Do you think students and teachers are fit enough? Give reasons explaining why they are. If not, guess why and give advice for a healthy life.

TASCA

Aquests punts d'aquí els heu de posar baix a l´apartat ACTIVITATS. La tasca seria el punt 3 + 4 (l'exposició oral) + 6 (la tasca seria o bé fer l'entrevista o bé fer una exposició oral posterior -millor-).
 • Els alumnes han de realitzar els diferents tests físics (prova de resistència, de flexibilitat, de força, de velocitat...)
 • Dacord amb els resultats obtinguts, en grups de 4 alumnes, han de valorar el/la compny/a amb 'pitjor' condició física.
 • Cada grup s'organitzarà per elaborar un plà de millora del company, possar-lo en pràctica i exposar-lo oralment.
 • Fes una entrevista a tres persones de diferents grups socials (edat, sexe, nacionalitat...)i pregúnta'ls què significa per a ells "tenir una certa condició física"; extreu les teves pròpies conclusions i prepara-ho per a una exposició oral.
 • Reading-comprehension text. Read the text : We are what we eat and answer the questions. In pairs talk about your answers and exppose your conclusions into the big group.
 • Divide the class into 8 groups. Prepare a questionnaire for students and teachers in your school about how fit they are. Include questions about smoking, diet, sport and healthy habits.


Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)


CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1
D'on els heu agafat? Per què són substantius quan els criteris sempre s´expressen en infinitu?

- Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informin l’alumnat de les seves possibilitats i limitacions.

competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Obtenir, interpretar i avaluar resultats.
 • Elaborar conclusions basades en proves i comunicar-les en diversos contexts.
 • Adoptar actituds favorables al manteniment d’una vida física i mental saludable.
2
-Apreciació de les repercussions que la pràctica habitual de l’activitat física té sobre la salut i la qualitat de vida.
competència en comunicació llingüística
 • Parlar en públic amb seguretat i confiança
3
- Elaboració i posada en pràctica d’un pla de treball de diferents capacitats físiques: resistència aeròbica, força muscular general i flexibilitat.

DIMENSIONS AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL* Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible.
 • Saber organitzar el temps i les tasques.
4
 • Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits, de l’àmbit públic i dels mitjans de comunicació, inferir el tema general i temes secundaris, distingir com s’organitza la informació, contrastar explicacions i arguments i jutjar l’eficàcia dels procediments lingüístics utilitzats, i expressar el seu contingut de forma oral i escrita fent un esquema o resum, aportant també una opinió personal raonada i ben argumentada.

.
5
Exposar, explicar, argumentar, resumir i comentar, en suport paper o digital, usant el registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.
És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.

PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
 • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

 • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).
 • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

 • Diferents perspectives. Argumentació.

 • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

 • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

TEMPORALITZACIÓ


-