COMERCIO MUSICAL

Proposta didàctica interdisciplinària de música, català i castellà per a ............. d'ESO
Elaborada per: ...........................

external image musica.jpg


- ¿Qué tipo de música escuchas en tu entorno?.( En la calle, en la tele, en el supermercado o en una fiesta).
- ¿Qué tipo de música prefieres tú?.(Canal de radio que más escuchas. ¿De qué artista te comprarías un CD?, ¿a qué concierto prefieres ir, de música clásica o pop?). ¿Por qué?, ¿Qué sentimientos o sensaciones te provoca?.
- ¿Por qué crees que se escucha un tipo de música más que otro?.


Per què creus que de la música dels anuncis televisius es treuen beneficis
De les lletres que has escoltat el darrers dies, quines recordes?


¿​Qué mensajes crees que se deducen de la música de los anuncios televisivos?
¿Crees que las letras de las canciones están en consonancia con el producto que se comercializa?

TASCA

Aquí hi heu de posar quin voleu que sigui el producte final que elaborin els al·lots: una gravació, un programa de ràdio, una exposició, etc....

Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)


CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1
Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias específicas
Veureu que he colocat les CCBB relacionades amb els criteris d´av pertinents.
2
Buscar, registrar, seleccionar, organizar, sintetizar y analizar la información

3
Apreciar las diferentes manifestaciones artísticas en su entorno más cercano
Adquirir habilitats de pensament, perceptives i comunicatives, de sensibilitat i sentit estètic, per comprendre i valorar les manifestacions artístiques.
4
Utilizar habilidades de pensamiento y comunicar con sentido crítico la concepción estética de diferentes movimientos

5

Mostrar una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques.
6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.
És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.

PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
  • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

  • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).
  • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

  • Diferents perspectives. Argumentació.

  • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

  • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

TEMPORALITZACIÓ