EL TERMÒMETRE

Proposta didàctica interdisciplinar de matemàtiques i ciències naturals per al curs de..............d'ESO
ELABORADA PER: (posar-hi els noms)

external image climate-change1.jpg


PREGUNTA/CONTEXT


Heu d'assistir a un congrés científic sobre el canvi climàtic. Quina serà la vostra intervenció?
Com creus que es veu reflectit en les temperatures mitjanes anuals dels darrers 20 anys el canvi climàtic a les nostres illes?
Quina responsabilitat tenim nosaltres en aquest canvi?
Quines solucions proposes que adopti la nostra societat?
TASCA


Heu de presentar en grups de 4 el vostre treball, indicant la situació actual i les posibles repercusions, quina és la vostra opinió al respecte i la postura que hem d'adoptar.Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.

1
Canvis ambientals de la història de la Terra.
2
Conèixer els canvis produïts als ecosistemes de les Illes Balears per intervenció humana


Ser conscient de la influència que té la presència de l’espècie humana sobre el medi, les modificacions que hi introdueix i els paisatges que en resulten.


3
Reconèixer les aplicacions energètiques derivades de les reaccions de combustió d’hidrocarburs i valorar-ne la influència en l’increment de l’efecte hivernacle
4
Comprovar si l’alumnat és conscient de la situació d’autèntica emergència planetària caracteritzada per una sèrie de problemes vinculatsi si comprèn la responsabilitat del desenvolupament tecnocientífic i la necessària contribució d’aquest a les possibles solucions.
5
Identificació de les fases i tasques d’un estudi estadístic.

- Saber plantejar i comunicar preguntes pròpies de les matemàtiques i conèixer el tipus de resposta que aquestes ofereixen, així com comprendre l’abast i els límits dels conceptes matemàtics.
- Planificar i aplicar estratègies de resolució de problemes a situacions de la vida quotidiana i del món laboral.6
Variable discreta. Elaboració i interpretació de taules de freqüències i de gràfics estadístics: gràfics de barres, de sectors, diagrames de caixa i polígons de freqüències.

- Seleccionar tècniques adequades per representar i interpretar la realitat segons les situacions i els objectius.
- Conèixer i saber emprar materials i eines de suport (calculadores, recursos TIC, ...) per contribuir a la realització de l’activitat matemàtica i entendre les seves limitacions.


7
Càlcul i interpretació dels paràmetres de centralització i dispersió: mitjana aritmètica, mediana, moda, recorregut i desviació típica per realitzar comparacions i valoracions.

- Interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions que contenen elements matemàtics, dades i expressions matemàtiques.


8
Anàlisi crítica de taules i gràfics estadístics en els mitjans de comunicació. Detecció de fal·làcies.

- Estimar, jutjar i comunicar la lògica i la validesa d’argumentacions


9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.


PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
 • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

 • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).

 1. Llegeix aquest article: El cambio climático
 2. Fes una reflexió.Recursos, enllaços d'internet o materials impresos.recursos classificats per fases didàctiques.
 1. Infomate'n de què és i què significa "canvi climàtic".
 2. Recopila informació sobre el canvi de temperatures en les Illes Balears en els darrers 20 anys, tant en l'estiu com a l'hivern.

 • Diferents perspectives. Argumentació.
 1. Quines repercusions te a curt i llarg temini elcanvi de la temperatura.
 2. Causes en les que intervé l'esser humà, com poder paliar aquest canvi?

 • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

 1. Fes un estudi estadístic d'aquest paràmetre i representa els resultats en un gràfic.

 • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.
 1. Presenta els teus resultats a la resta de la classe

TEMPORALITZACIÓ